Dičja grupa Viverica u Trajštofu
Die Kindergartengruppe „Viverica“ (Eichhörnchen) in Trausdorf

17 dice u starosti od 1 ½ do 6 ljet je sudjelivalo pri izletu dičje grupe Viverice iz Beča u Gradišće. Dica su skupa s odgojiteljicami i roditelji pohodila čuvarnicu Trajštof, kade su uz drugo upoznala jezični tečaj „Hrvatski intenzivno“.

17 Kinder im Alter von 1 ½ bis 6 Jahren, haben am Ausflug der Kindergruppe „Viverica“ aus Wien ins Burgenland teilgenommen. Die Kinder haben gemeinsam mit den Erzieherinnen und den Eltern den Kindergarten in Trausdorf besucht, wo sie unter anderem den Sprachkurs „Kroatisch intensiv“ kennengelernt haben.

Dica dičje grupe Viverica i čuvarnice Trajštof su se skupno igrala.
Die Kindergruppe „Viverica“ und die Kinder des Trausdorfer Kindergartens beim gemeinsamen Spiel.

Po objedu u Trajštofu su putovala dica u Svetu Margaretu, kade je slijedilo skupno igranje u prirodi.

Nach dem Mittagessen in Trausdorf, sind die Kinder nach St. Margarethen gereist, wo ein gemeinsames Spielen in der Natur folgte.

Trajštofska čuvarnica – vani na vrti
Trausdorfer Kindergarten – im Garten

Eva Palković-Migšić

Ljuba Haselbauer i dica

Marko Blažeta i dica

Dičja grupa Viverica je i tancala

Piknik s dicom

Dvojezičnost povezuje „Vivericu“ i čuvarnicu Trajštof
Die Zweisprachigkeit verbindet „Viverica“ mit dem Trausdorfer Kindergarten

Dičja grupa Viverica, ka ima svoje sidišće u Hrvatskom centru u Beču i je dio Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču i Hrvatskoga centra, ide svaki misec s dicom na izlet u neki muzej ili kazalište, veli odgojiteljica Kristina Saček.

Die Kindergruppe Viverica, welche seinen Sitz im Kroatischen Zentrum in Wien hat, ist auch Teil des Burgenländischen Kroatischen Kulturvereines in Wien und des Kroatischen Zentrums. Jeden Monat besuchen die Kinder Museen oder Ausstellungen erklärt die Erzieherin Christine Saček.

Kristina Saček je jedna od dvih odgojiteljic u dičjoj grupi Viverica u Beču
Christine Saček ist eine von zwei Erzieherinnen in der Kindergruppe „Viverica“ in Wien

Pohod čuvarnici Trajštof je za dičju grupu Vivericu zanimljiv zbog dvojezičnosti. Važno je da dica vidu da se i drugdir govoru dva jeziki, je rekla Saček. Tako je Viverica i dostala podloge jezičnoga tečaja „Hrvatski intenzivno“, koga sada jur peto ljeto peljaju u Trajštofu. Čuvarničarka Saček se ufa, da ćedu moći dalje gajiti kontakt na primjer pri uzvratnom pohodu čuvarnice Trajštof.

Die Exkursion in den Trausdorfer Kindergarten ist für die Kindergruppe „Viverica“ wegen der Zweisprachigkeit interessant. Wichtig ist, zu sehen, dass auch wo anders zwei Sprachen gesprochen werden. So hat die Gruppe Unterlagen für den Sprachkurs „Kroatisch intensiv“ bekommen, welcher bereits das 5. Jahr in Trausdorf abgehalten wird. Die Kindergärtnerin Saček hofft, dass der Kontakt weiter gepflegt wird, z.B. durch den Besuch des Trausdorfer Kindergartens in Wien.


to top