Izlet sv. Vlahu i sv. Tripunu

Hrvatsko kulturno društvo je ljetos treti put po redu organiziralo putovanje u Dubrovnik, na svečevanje svetoga Vlaha, čuvara toga varoša. Ali ljetos je grupa od 20 ljudi pohodila i svečevanje svetoga Tripuna, čuvara i patrona Kotora, varoša u Črnoj Gori.

„To se je lipo poklapalo i tako smo podužili putovanje za dva dane,“ je rekao organizator putovanja Hanzi Heršić. Subotu su Gradišćanci bili na svečevanju u Dubrovniku, a nedilju su pratili svečevanje sv. Tripuna u Kotoru.

Prošecija po Stradunu u Dubrovniku

Festa svetoga Vlaha u Dubrovniku

Festa svetoga Vlaha u Dubrovniku

Glavni celebrant bio Egidije Živković

Svetačnost u Kotoru počinje svetom mašom u katedrali svetoga Tripuna. Pri maši su svako ljeto nazočni brojni časni gosti, visoki političari i zastupniki crikve. Glavni celebrant je ljetos bio željezanski biškup Egidije Živković uz domaćega kotorskoga biškupa Iliju Janjića. Za gradišćanske putnike je to bilo presenećenje, je rekao Heršić, ar oni da to nisu pred putovanjem znali.

Vrhunac je pak prošecija po varoški ulica. Pri toj mornari Bokeljske mornarice nosu moći svetoga Tripuna. Zatim tancaju mornari posebno kolo na slavu svecu. Sveti Tripun se svečuje 3. februara. Velika proslava u Kotoru svenek spade na prvu nedilju po tom terminu.

Bokeljska mornarica u svetačnoj opravi…

…pri svečevanju na čast sv. Tripunu u Kotoru.

Jur sada imaju najave za dojduće putovanje

Putovanje je organizirao Hanzi Heršić ljetos po treti put a jur sada su ljudi izjavili interes za dojduće. Kako je rekao Hanzi Heršić su je u Dubrovniku pozvali još i festanjuli, ada oni ljudi ki pozivaju grupe na svoju feštu svetoga Vlaha/Blaža. Gradišćanski Hrvati su pri prošeciji u Dubrovniku nosili posebnu zastavu, ku su si dali načinjiti za ovu priliku.

Festa svetoga Vlaha u Dubrovniku


to top