Nove školske knjige „Na putu“

S novim školskim ljetom postoji novi udžbenik hrvatskoga jezika za dvojezične Nove sridnje škole s naslovom „Na putu“. Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) je izdao ov jur drugi svezak s ovim naslovom, koga su izdjelali hrvatski učitelji iz Gradišća.

Uza to HKDC sprohadja i adaptaciju jur postojećih školskih knjig za hrvatske škole u Gradišću, je rekao Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a. Prilagodjenje je nastalo potribno, ar se stalno minjaju nastavni plani i neki principi pedagogike, tako Ivančić.

Zgotovili su adaptiranje svih knjig za osnovne škole od matematike do predmetne nastave a sve se moru sada i digitalno hasnovati prik obrazovnoga servera Gradišće, je naglasio Ivančić. Sada su počeli s djelom na knjiga za Nove sridnje škole. Dosada su zgotovili djelo na knjigi za učnju hrvatskoga jezika „Na putu“ za prve razrede.

Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a…

…ki redovito publicira hrvatske školske knjige

Nastavljaju djelo na hrvatski školski knjiga

U dojdući peti ljeti ćedu djelati na adapciji svih ostalih knjig za nove sridnje škole. U suradnjis Pedagoškom visokom školom djela oko osam učiteljev u djelatni grupa na hrvatski školski knjiga. U dojdući dvi ljeti kanu izdati i hrvatske knjige za vjeronauk po pretkipu jur odobrenih knjig na slovenskom jeziku, ar sve knjige za vjeronauk moraju biti odobrene od biškupije, je rekao Martin Ivančič.

Stoprv lani je HKDC izdao različne školske knjigeza učnju hrvatskoga jezika u osnovni i sridnji škola.


to top