Odobašić novi desetnik dekanata Trajštof

Biškupski vikar za hrvatske posle, peljač hrvatskoga vikarijata, farnik Trajštofa i Uzlopa i farski moderator Otave i Vulkaprodrštofa, Željko Odobašić je imenovan desetnikom novo utemeljenoga dvojezičnoga dekanata Trajštof.

Funkcija valja polag dekreta od biškupa Egidija Živkovića od 1. novembra i dura do 15. oktobra 2022. ljeta. Prvi desetnik dekanata Trajštof, Željko Odobašić je rekao, da si je biškup jur onda, kad je Odobašić preuzeo peljanje hrvatskoga vikarijara željio da bi odmah preuzeo i peljanje hrvatskoga dekanta.

Zbog toga je pozvao sve farnike iz 12 far dekanata 13. oktobra na skupno svečevanje fatimske pobožnosti u Pajngrtu i potom na skupnu vičeru, da se pominaju o suradnji, prem onda još nije znao da će on preuzeti funkciju, tako Odobašić.


Željko Odobašić je nastao desetnik novoga hrvatskoga dekanata Trajštof

Jonči Karall je namjesnik desetnika
Glavna zadaća desetnika je da poveže fare i da skupa djelaju na isti cilji i ideja, je rekao Željko Odobašić. On je jur 11 ljet dugo peljao ruštanski dekanat, ali onda da je bilo teško ča ostvariti ar si nisu bili tako blizu na različni razina kot u trajštofskom dekanatu.

Ovde da su si hrvatske fare blizu i da su ljudi i farniki jur zbog hrvatskoga jezika usko povezani, je naglasio novi desetnik Željko Odobašić. On je i biškupski vikar za hrvatske posle kot i farnik Trajštofa i Uzlopa.

Namjesnik desetnika novoga dekanata Trajštof je farnik u Rasporku i Pajngrtu Ivan „Jonči“ Karall.


to top