2. Biciklanje HKD-a na Poljanci

Hrvatsko kulturno društvo je subotu priredilo biciklanje krez osam hrvatskih sel na Poljanci. Dokle biciklanje u sridnjem Gradišću priredjuju ljetos jur po 28. put, su biciklanje na Poljanci oživili stoprv lani.

2. Biciklanje krez hrvatska sela na Poljanci

Onde 14 ljet dugo već nije bilo od HKD-a organiziranoga biciklanja. Kot je rekao tajnik društva, Jandre Palatin, je ljetos sudjelivao veći broj ljudi nego lani. Na jednu stran je bila vrimenska prognoza bolja, a na drugu stran da se ljudi polako privikavaju na to, da je prvi vikend u juniju biciklanje krez hrvatska sela na Poljanci,je rekao Palatin.

Tajnik Jandre Palatin je zadovoljan s 2. Biciklanjem HKD-a na Poljanci

Ako bude još jače narasao broj sudionikov bi mogli uvezati i druga sela u biciklanje, početo od Uzlopa, prik Koljnofa do Celindofa, Štikaprona i Vorištana, je rekao Palatin.

U Trajštofu je HKD sam organizirao svoju štaciju za biciklisti …

… i to pred plavim stanom.

I ljetos su krčmari bili partneri ove priredbe. Sudioniki su dostali posebnu vezanku s kom su u partnerski krčma dostali 25 procentov popusta na pilo i jilo.

Priredba je završila muzikom u Vulkaprodrštofu, kade su se biciklisti pridružili hrvatskomu Pop-rock-festivalu prilikom svečevanj 40. obljetnice utemeljenja folklorne grupe Poljanci.


to top