28. dičje shodišće u Vorištan

Skoro 400 školarov i školaric iz dvojezičnih osnovnih škol Gradišća je utorak sudjelovalo pri Hrvatskom dičjem shodišću u Vorištanu. Hrvatska sekcija biškupije Željezno je priredila dičje shodišće po 28. put.

Svetu mašu je služio biškupski vikar Štefan Vukić kot i šest farnikov. Za glavnoga organizatora i nadzornika za hrvatski vjeronauk, Štefana Bubića, je vjera glavni motiv ovoga dičjega shodišća.

Dica su išla u ophodu k svetoj maši …

… ka stoji svenek na početku dičjega shodišća …

… pri kom sudjeluje i velik broj farnikov

Cilj je dici pokazati vjeru

Oni da kanu dici pokazati ča je vjera, i to ne samo u teoriji, nego i tako da poišću neko hodočasno mjesto ili crikvu, tako Bubić. Ljetos je to bila farska crikva Vorištana, ka je posvećena svetoj Ani.

Farska crikva svete Ane u Vorištanu

Farnik Trajštofa i Uzlopa Željko Odobašić, biškupski vikar Štefan Vukić
i farnik Vorištana Štefan Raimann

Oni da su se kot svako ljeto pripravili na shodišće. Važno da je i za organizatore, da ostanu dica do konca, ada do blagoslova, je rekao glavni organizator i nadzornik za hrvatski vjeronauk, Štefan Bubić.

Šarolik program za dicu

Program dičjega shodišća je i ljetos opet po tradicionalnom rasporedu: dopodne je bila sveta maša, napodne objed a otpodne skupno igranje i blagoslov.

Dica uživaju objed po maši …

… kot i bogatu ponudu programa …

… kot su to različne igre, kviz i nogomet

Polag Štefana Bubića ćedu i nadalje oblikovati hrvatsko dičje shodiće ovako, jer da se dica svako ljeto jur jako veselu na ovu priredbu prema koncu školskoga ljeta.

Štefan Bubić, glavni organizator i nadzornik za hrvatski vjeronauk


to top