Branko Kornfeind je 40 ljet duhovnik
Branko Kornfeind – 40 Jahre Priester

Farnik Branko Kornfeind svečuje kruglu obljetnicu zaredjenja za duhovnika. Svoju 40. obljetnicu duhovničtva je svečevao pri hrvatskom shodišću nedilju u Marianki u Slovačkoj. Došlo je oko 500 hodočasnikov.

Branko Kornfeind feiert ein rundes Priesterjubiläum. Sein 40-jähriges Priesterjubiläum feierte er bei der Wallfahrt im slowakischen Marianka. Es kamen etwa 500 Wallfahrer.

Branko Kornfeind je rodom iz Trajštofa.

Dica čestitaju farniku Branku.

Pelikani muzički oblikuju mašu.

Prik 500 ljudi je bilo na shodišću i svečevanju duhovničkoga jubileja.

Duhovnički jubilej i hrvatsko shodišće u Marijanki su s Brankom Kornfeindom svečevali vjerniki iz hrvatskih sel Slovačke i brojni vjerniki iz Novoga Sela i Pandrofa, bivših far Branka Kornfeinda i njegovih sadašnjih far Čajta i Čemba. Subotu, 8. julija u 17.00 ura će Branko Konrfeind svečevati svoj jubilej u Vincjetu.

Das Priesterjubiläum und die kroatische Wallfahrt in Marianka mit Branko Kornfeind feierten Gläubige aus kroatischen Gemeinden der Slowakei und auch unzählige Gläubige aus Neudorf bei Parndorf und Parndorf, seinen ehemaligen Pfarren und aus seinen jetzigen Pfarren Schachendorf und Schandorf. Am Sonntag dem 8. Juli um 17,00 Uhr feiert Branko Kornfeind sein Jubiläum in Dürnbach.


to top