Čuda hodočasnikov u Celju

Subotu je bio drugi dan hrvatskoga shodišća u Celju. Pri hodočašćenju je sudjelivao oko 5.000 vjernikov on i ovkraj granice. Jandrofci, ki su ljetodan čuvali Putujuću Celjansku Mariju, su muzički oblikovali večernju mašu.

Jandrofci s Putujućom Celjanskom Marijom pred bazilikom

Čuda vjernikov je došlo na večernju mašu

Jandrofci su doprimili dare…

… kruh, sadje, vino kot znak zahvalnosti

Farnik Željko Odobašić, organizator hrvatskoga shodišća pri maši

Ljetnošnje 94. shodišće je stalo pod geslom „100 ljet Fatima“.

Geslo shodišća „100 ljet Fatima“

„Ta poruka da molimo za mir, da skupa živimo, da činimo pokoru je u današnjem času jako aktualno“, je rekao Željko Odobašić, organizator hrvatskoga shodišća u Celje. Jandrofci da su obogatili s novo komponiranom mašom shodišće. Oni su doprimili kruh, vino i sadje Celjanskoj Mariji kot znak zahvalnosti da su smili imati Putujuću Celjansku Mariju ljetodan u njevoj fari, tako Željko Odobašić.

Polag njega svako ljeto već od 5.000 ljudi sudjeljuje pri večernoj maši i pri ophodu sa svićami. Ova da je najveća procesija u Celju. Novi superior bazilike, pater Michael Staberl, da je bio presenećen o množini ljudi. To da je velika radost za njega i za sve vjernike u Gradišću, je rekao Željko Odobašić

Praizvedba maše za tamburaše i jačkare

Radoslav Janković je jur pred dvimi ljeti počeo s komponoranjem maše, a boravak Putujuće Celjanske Marije da je bio za njega motivacija da ju zgotovi i da napiše novu Marijansku jačku s naslovom „Zdrava budi Majka Božja Celjanska“. Sve kompozicije je aranžirao njegov sin Ratko Janković.

Bazilika u Celju

Uzato su Jandrofci dali načiniti novi pah. On na jednoj strani kaže Putujuću Celjansku Mariju, a na drugoj Mariju ka se nahadja u crikvi u Hrvatskom Jandrofu.

Grupa od 12 ljudi je pandiljak iz Hrvatskoga Jandrofa u Slovačkoj piše krenula na put u Celje. Oni su nosili sa sobom štatuu Putujuće Celjanske Marije.

Tamburaši i jačkari iz Hrvatskoga Jandrofa i Čunova su predstavili novo komponiranu mašu

I dičji zbor je nastupio u baziliki

Novi pah kaže na jednoj strani Putujuću Celjansku Mariju…

… a na drugoj Mariju u crikvi Jandrofa

Vrhunac subotu je ophod sa svićami

Po maši je svenek ophod sa svićami. Već od 5.000 ljudi se je spravilo na put okolo bazilike. Jandrofci su po zadnji put nosili Putujuću Celjansku Mariju.

Nju su nedilju pri večernji predali vjernikom iz Cogrštofa, kade će u farskoj crikvi Marijina štatua imati ljetodan svoje prebivališće.

Hrvatsko shodišće u Celju je počelo petak s mašom u 18.30 u baziliki.

Vrhunac shodišća subotu je svenek…

…ophod sa svićami

Jandrofci su po zadnji put nosili Marijinu štatuu


to top