Dan jezikov u osnovnoj školi Trajštof

26. septembar je Europski dan jezikov, ki je upeljan 2001. ljeta od EU-savjeta s ciljem, da se gaji i podupira većjezičnost. Prilikom ovoga Europskoga dana jezikov su se pandiljak sastali zastupniki narodnih grup, školstva i politike u osnovnoj školi u Trajštofa.

Uz zemaljsku savjetnicu za naobrazbu Danielu Winkler (SPÖ) i nadzornicu za manjinsko školstvo Karinu Vukman-Artner su se spomenuli pri ovom sastanku i predsjedniki Savjetov svih gradišćanskih narodnih grup jezične šarolikosti u Gradišću, med njimi Stanko Horvat, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, ki je naglasio važnost ovakovoga dana.

Problemi da su kod svih narodnih grup u Gradišću spodobni, naime da su zastarane. Čim mladji da su pripadniki narodnih grup, tim slablje da je znanje jezika, tako Horvat.

Horvat: roditelje zadobiti za gajenje jezika
U zadnji ljeti da je angažman sa strani politike, da se narodne grupe podupiraju, rasao. Na drugu stran je ali društvena situacija takova, da je sve manje ljudi pripravno aktivno ča pokrenuti. Oni da čekaju, da drugi ča poduzmu. To da valja i za druga društva, kot na primjer športska ili ognjogasna.


Stanko Horvat apelira, da se ljudi angažiraju aktivno za jezik

Proširenje engleskoga jezika u škola da nije negativno, ar je to svitski jezik. Važno da je, da se gradišćanskohrvatski jezik samosvisno gaji, je rekao Horvat. A čim važnije da će biti, da roditelje zadobu za podupiranje jezika.

Somogyi: pedagoški personal nezna za narodne grupe
Predsjednik Savjeta za ugarsku narodnu grupu, Attila Somogyi, ki je i sam učitelj, se je žalio da ponekada manjka znanje o narodni grupa kod samih pedagogov. Istaknuo je svečevanja okolo jubileja „100 ljet Gradišće“, pri ki da se je dobro izdjelala povijest i da su mogli čuda ljudi dostignuti.


Na Dan jezikov u Trajštofu su došli zastupniki politike, narodnih grup i nadzorničtva za školstvo

Ali prem toga i prem dobroga školskoga sistema s dvojezičnim podučavanjem je sve manje ljudi, ki govoru ugarski jezik. Ugarska manjina u Gradišću broji oko 6.500 pripadnikov.

Gärtner-Horvath si želji takorekuć „Ljeto jezikov“
Predsjednik savjeta Romov, Emmerich Gärtner-Horvath je to isto potvrdio. Romski jezik da se sve manje dalje daje na drugu generaciju i da samo rijetko ki mladi govori roman. On da bi si željio, da bi se Dan jezikov svečevao cijelo ljeto, ne samo 26. septembra.

Njev cilj je čuvanje romskoga jezika, izobražavanje narodne grupe i da u budućnosti bude postojala narodna grupa Romov, ka da bude imala tako dobru infrastrukturu kot druge manjine u Gradišću.

Vukman-Artner: angažman učiteljic i učiteljev je velik
Nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner je istaknula svakidanje djelovanje i angažman dvojezičnih pedagogov, ki da neumorno posreduju jezike narodnih grup i ki dijelom sami izdjeljuju materijale za podučavanje. Ku važnost imaju manjinski jeziki u podučavanju leži i kod školskoga peljačtva i njevoga podupiranja. Uza to je i važno da se roditelji s dicom doma pominaju i vježbaju jezik.

Za SPÖ je jezična šarolikost Gradišća dio identiteta
Zemaljska savjetnica Daniela Winkler (SPÖ) je istaknula svakidanju, većjezičnu šarolikost Gradišća, ka da je važna za identitet i kulturu, ali i za gospodarstveni razvitak zemlje i svakoga pojedinoga. Jezik da je najvažnije i najčvršće komunikacijsko sredstvo, tako da se mora razvitak jezične kompetencije esencijelno podupirati. Ovde da imaju škole važnu ulogu.


Dica su pozdravila pri Danu jezikov u Trajštofu u različni jeziki

Istaknula je, da se osebito dica lako uču jezike i da znanje jezikov pomaže u razumivanju drugih kulturov i društav, kot i da su faktor za bolje šance na djelatnom mjestu. Zbog toga ćedu i u budućnosti podupirati osebito odgoj jezikov, med njimi uz nimški i jezike narodnih grup kot i engleski jezik.

Fazekaš potribuje izgradnju naobrazbene ponude
Zemaljski govorač narodnih grup od ÖVP-a, Patrik Fazekaš, potribuje prilikom ovoga dana u izjavi mjere na naobrazbenom polju za podupiranje jezikov narodnih grup, glede sve težega posredovanja ovih jezikov zbog familijarnih situacijov i demografskoga razvitka.

Dana jezikov se spominjaju u 45 zemalj
2001. ljeto, kad se je upeljao Dan jezikov, je bilo i Europsko ljeto jezikov. Odonda Europski savjet skupa s Europskom unijom podupira inicijative, acije i priredbe u vezi s učnjom jezikov. Momentano se održuje Dan jezikov u 45 zemalj.

Europski centar tudjih jezikov, ki sliši Europskomu savjetu, koordinira priredbe s partnerskimi organizacijami u zemlja.


to top