Dvojezične tablice za orijentaciju u lozi

Kotrigi urbarijalne općine Trajštofa su subotu dopodne u trajštofskoj lozi montirali dvojezične tablice, ke označuju odredjene dijele loze. U trajštofskoj lozi imaju devet dijelov, ka nosu stara hrvatska imena.

Ovimi tablicami kanu nuditi loznim djelačem, ali i svim ljudem, ki koristu lozu za odmaranje bolju orijentaciju u lozi. Kot povida Pave Weiković, predsjednik urbarijalcev u Trajštofu, kanu s ovimi dvojezičnimi tablicami ljudem pokazati stara imena, da se ne pozabu. Stari ljudi da još poznaju te izraze, ali mladi ljudi već ne.


Četiri kotrigi trajštofskih urbarijalcev su postavili dvojezične tablice u lozi

Tablice za bolju orijentaciju u lozi
Za lozne djelače kot i za one ljude, ki se šeću u lozi, su ove tablice dobra orijentacija, ar nikad neznaju točno, kade su u lozi. Oni imaju devet loznih dijelov u Trajštofu, a ti dijeli idu prik putov ili kade se križaju puti. Onde su postavili male table.


Pave Weiković, predsjednik urbarijalne općine Trajštof

Svaka tabla izgleda kot plan, na kom se kažu svi dijeli loze u različni farba. Črljena pikica kaže u kom dijelu se človik nahadja i kako se zove ta areal u lozi.


Dvojezične tablice kažu stare hrvatske izraze loznih dijelov i u kom dijelu se človik nahadja

Stara hrvatska imena dijelov
Dijeli imaju različna imena, kot na primjer „Kratki“, „Podlaptići“, „Jagarovi“ ili „Lesični“, je rekao Pave Weiković, predsjednik urbarijalne općine Trajštof.

Loza sama ima posebno ime, i to takozvani „Fasangarten“. Ova loza je bila nekada u vlasničtvu kneza Esterházyja i je služila za lov fazonov, je rekao Pave Weiković, predsjednik urbarijalne općine Trajštof. Trajštofska loza obuhvaća prilično 150 hektarov.


to top