Farnik Borenić svečevao srebrnu mašu

Farnik Pandrofa i Novoga Sela, Franjo Borenić je čer, nedilju u Pandrofu svečevao svoju srebrnu mašu. Sudjelivalo je do 15 farnikov i diakonov. Muzički oblikovali su mašu pandrofski crikveni zbor i trio muzičarov s imenom SCS.

Prilikom 25. obljetnice zaredjenja za duhovnika Franje Borenića je čestitala i općina Pandrof. Načelnik Wolfgang Kovač je predao Franji Boreniću štatuu celjanske Marije. Po svetoj maši je pozvao srebrnomašnik na skupnu vičeru u farskom domu.

Franjo Borenić je od 2012. farnik Pandrofa i Novoga Sela

Načelnik Wolfgang Kovač i farnik Franjo Borenić

Sv. maša u Pandrofskoj farskoj crikvi

Borenić posvećen za duhovnika 1993.

Franjo Borenić je posvećen za duhovnika 1993. ljeta. Kot je sam rekao misli on, da je bio prvi duhovnik, koga je zaredio biškup Pavao Iby. Svoju mladu mašu je svečevao 4. julija u Vorištanu. Tri ljeta dugo je bio kapelan u Pinkafelju. 1996. ljeta je dostao Franjo Borenić prvu samostalnu faru i to faru Rudištof skupa s Dobersdorfom. Onde je poslovao ljeto dan dugo. Od 1997. do 2012. ljeta je bio farnik Trajštofa i Uzlopa. U tom vrimenu je bio osam ljet (2000. – 2008.) dugo desetnik ruštanskoga dekanata a zvana toga je od 2000. do 2012. ljeta bio dušobrižnik za ukočene ljude unutar dekanata.

Farnik Borenić u krugu drugih dušobrižnikov

Od 2012. ljeta posluje Franjo Borenić u fara Pandrof i Novo Selo. Srebrni jubilej zaredjenja će svečevati i u Novom Selu. Predvidjen termin je 9. septembar.


to top