Hrvatski tečaj za učitelje i študente

Pedagoška visoka škola u Željeznu nudi učiteljicam i učiteljem na početku i koncu ljetnih praznikov tečaje daljnje naobrazbe. 12 hrvatskih pedagogov i študentov u ovom tajednu pohadja seminar za produbljivanje jezične kompetencije u gradišćanskohrvatskom pod peljanjem profesorice Zorke Kinde-Berlaković.

Tečaj završava danas petak. Kako je rekla profesorica za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik, Zorka Kinda-Berlaković se vježbaju pojedine kompetencije u gramatiki, u posebnom stilističkom izražavanju i u pravopisu.

Profesorica Zorka Kinda-Berlaković pelja katedru za gradišćanskohrvatski/hrvatski jezik

Tečaj za proširenje jezičnoga znanja

Slobodnovoljni tečaj se preporučuje sa strani Pedagoške visoke škole, da bi študenti proširili svoje znanje ko si steču tokom ljeta u podučavanju. Jezična kompetencija sudionikov je na različni nivoi. Kako je rekla Zorka Kinda-Berlaković imaju dijelom i študente ki se doma već ne pominaju po hrvatsku, ali „ki znaju za svoje hrvatske korijene i se sada aktivno zalažu za to i su jako motivirani.“

U okviru podučavanja se rodu mnoge plodne diskusije. Učitelji da iz prakse doprimu čuda pitanj, je rekla profesorica katedre Kinda-Berlaković. To da je važno za buduće kot i sadašnje učitelje da reflektiraju svoje djelo ali i o jeziku.

Ov fakultativni tečaj nudjaju dva pute, i to na početku i na kraju ljetnih praznikov. U juliju je pri tečaju daljnje naobrazbe sudjelivalo 20 hrvatskih pedagogov i študentov.

Tečaj u juliju je peljala učiteljica Zrinka Kinda

Nova katedra za hrvatski jezik

Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu će u ovom semestru krenuti novi študij hrvatskoga jezika. Oni ki završu študij moru pak i podučavati na dvojezični škola, i na oni škola širom Austrije, kade se nudi poseban školski predmet Hrvatski ili B/K/S. Peljačica katedre je Zorka Kinda-Berlaković.

Pedagoška visoka škola


to top