Hrvatsko shodišće na Brigu u Željeznu
Kroatische Wallfahrt am Oberberg in Eisenstadt

U Željeznu je nedilju bilo zadnje veliko skupno shodišće gradišćanskih Hrvatov u ljetu, takozvana Hrvatska nedilja na Brigu. Svetačnu mašu su oblikovali fara Trajštof i grupa Lovrenci. Glavni celebrant je namjesto dijecezanskoga biškupa Egidija Živkovića, ki je imao drugi termin, bio Željko Odobašić, ki je od ljetos koordinator svih hrvatskih shodišć.

Am Sonntag war in Eisenstadt die letzte große Wallfahrt der burgenländischen Kroaten in diesem Jahr, der sogenannte Kroatische Sonntag am Oberberg. Die heilige Messe wurde von der Pfarre Trausdorf gestaltet und von der Gruppe Lovrenci musikalisch untermalt. In Vertretung des Diözesanbischofes war Mag. Željko Odobašić Hauptzelebrant, welcher ab dem diesjährigen Jahr auch der Koordinator aller kroatischen Wallfahrten ist.

kroatische_wallfahrt_eisenstadt_2015_02

Odobašić je u Crikvi na Brigu pozdravio novu veleposlanicu Republike Hrvatske, Vesnu Cvjetković. Vrhovna diplomatica, ka će na tajedan predati vjerodajnicu saveznomu predsjedniku Heinzu Fischeru i tim oficijelno u Beču preuzeti svoju službu, da je bila oduševljena. „Gradišćanski Hrvati su jedinstveni i vidi se velika povezanost med ljudi, to se ćuti u molitvi, hrvatskom jeziku i u susretu s ljudi“, citira Odobašić izjavu nove hrvatske veleposlanice.

Mag. Odobašić hat in der Kirche am Oberberg auch die neue Botschafterin der Republik Kroatien, Vesna Cvjetković begrüßt. Die hohe Diplomatin war begeistert. Sie wird in der nächsten Woche das Beglaubigungsdekret unserem Bundespräsidenten Heinz Fischer übergeben und ihre offizielle Arbeit in Wien aufnehmen. „Die burgenländischen Kroaten sind geeint und man sieht den großen Zusammenhalt der Leute, das fühlt man im Gebet in kroatischer Sprache und in der Begegnung mit den Leuten“, zitiert Mag. Odobašić die Äußerung der neuen kroatischen Botschafterin.

Sinoda o obitelji kot glavna tema prodike
Das Hauptthema der Predigt war die Synode zur Familie

Shodišće u Crikvi na Brigu je stalo u znaku biškupske sinode o obitelji, ka je počela 4.oktobra u Rimu. Odobašić je u svojoj prodiki govorio o tom, da Crikva u Europi stoji pred pitanjem, ča je prava obitelj, je li su to samo otac, majka i dite. „Imamo visok broj raspitanih hištav i ljudi, ki živu u drugom ili tretom hištvu – ča je s timi ljudi i za nje se mora najti riješenje“, ovako Odobašić.

Die Wallfahrt stand unter dem Motto der bischöflichen Synode zur Familie, welche am 4. Oktober in Rom begann. Mag. Odobašić hat in seiner Predigt betont, daß die Kirche in Europa vor der Frage steht, was die richtige Familie ist, sind das nur Vater, Mutter und Kinder? „ Wir haben eine große Zahl von geschiedenen Personen und auch Personen die zum 2. oder 3. Mal verheiratet sind. Was ist mit diesen Leuten? auch für diese Personen muß eine Lösung gefunden werden“, so Mag. Odobašić.

„Triba najti put za ljude, ki drugačije živu“
„Es muss eine Lösung auch für die Personen gefunden werden, die anders leben“

„Drugi problem je, da javno počne živiti muž sa mužem, žena sa ženom, i da oni kanu imati dicu“, je rekao Odobašić. A u Afriki da su biškupi konfrontirani drugom problematikom, poligamijom, da jedan muž oficijelno živi s već žen. Ovo da je u tradiciji Afrike i onde biškupi stoju pred pitanjem, kako zahadjati s tim, je rekao Odobašić.

„Das nächste Problem ist, das viele gleichgeschlechtliche Paare zusammenleben und sie wollen auch Kinder haben“ meinte Mag. Odobašić. In Afrika sind die Bischöfe mit einer anderen Problematik konfrontiert Polygamie. Ein Mann lebt offiziell mit mehreren Frauen zusammen. Es ist dies eine Tradition in Afrika und da stehen die Bischöfe vor der Frage, wie geht man mit dem Problem um, sagt Mag. Odobašić.

Da će sinoda u Rimu veljek najti odgovore na ove velike i komplicirane probleme, o tom dvoji Odobašić. „Ali triba vjerovati i moliti. Mene veseli da se javno o tom govori“, je rekao Odobašić. „Triba javno govoriti i najti put za ljude, ki drugačije živu.“

Ob die Synode in Rom gleich eine Lösung für diese komplizierten Probleme finden wird, bezweifelt Mag. Odobašić. „Es bedarf des Glaubens und des Gebetes. Mich freut es, das man überhaupt darüber spricht. Es Bedarf eines ernsten Gespräches um eine Lösung zu finden, für Personen, die anders Leben“ so Mag. Odobašić.


to top