Ivo Sučić je 80 ljet star

Slavist i učitelj Ivo Sučić svečuje utorak svoj 80. rodjendan. Rodjeni Trajštofac je jedan od peljajućih gradišćanskohvatskih jezikoslovcev. Jubilar je sudjelivao pri svi veliki projekti u vezi s normiranjem gradišćanske varijante hrvatskoga jezika.

Ivo Sučić je duga ljeta podučavao ruski i hrvatski jezik na gimnaziji u Matrštofu.

Jubilar je važan stup u gradišćanskohrvatskoj sceni

Uredjivao je gramatiku i Pravopis

Sučić je glavni urednik velike, i to 700 stran debele Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika, ka se je pojavila 2003. ljeta. Šest ljet kašnje je izašao Pravopis gradišćanskohrvatskoga jezika, opet sa Sučićem kot glavnim urednikom.

Gramatiku je izdao Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov

Pravopis je izdao Hrvatski kulturni i dokumentarni centar 2009. ljeta

Sučićevo ime se najde i u redu autorov Gradišćanskohrvatskoga rječnika …

… kot i kod online rječnika gradišćanskohrvatskoga jezika

Sučić je savjetovao Hrvatskoj redakciji ORF-a

Sučić je suurednik hižnih imen u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske. Svoje obiljno jezično znanje stavlja na raspolaganje i u mnogi drugi projekti, bilo pri prevadjanju knjig, igrokazov, pri dijalektalni istraživanji ili pri istraživanju hrvatskih imen za pojedine dijele sel i hatarov.

Istraživao je za knjige o hižni imeni

Za svoje djelovanje je 80-ljetnik primio 2004. ljeta Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov. Duga ljeta je bio i jezični savjetnik Hrvatske redakcije ORF-a.

Ivo Sučić i Agnjica Čenar-Schuster pri dodiljenju Kulturne nagrade za 2003. ljeto


to top