Izvanredno shodišće gradišćanskih Hrvatov
Eine besondere Wallfahrt der burgenländischen Kroaten

Hrvatska sekcija Pastoralnoga ureda dijeceze Željezno poziva danas subotu na izvanredno shodišće gradišćanskih Hrvatov u Željeznu. Pri ovom shodišću će se simboličnim aktom zatvoriti i jubilarno ljeto svetoga Martina i sveto ljeto milosrdnosti. Shodišće će početi u pol petoj otpodne.

Die kroatische Sektion des Pastoralamtes der Diözese Eisenstadt lädt heute Sonntag zu einer besonderen Wallfahrt der burgenländischen Kroaten nach Eisenstadt ein. Bei dieser Wallfahrt wird in einem symbolischen Akt das Jubiläumsjahr des hl. Martins und das Heilige Jahr der Barmherzigkeit beendet. Die Wallfahrt beginnt um 16:30 Uhr.

U 17.00 će slijediti skupni ulaz krez vrata milosrdnosti u stolnu crikvu. Pri svetačnom aktu će biškup Egidije Živković zatvoriti vrata milosrdnosti, je nazvistio ravnatelj hrvatskih shodišć Željko Odobašić.

Um 17 Uhr folgt der gemeinsame Einzug durch das Tor der Barmherzigkeit im Bischofsdom. Beim feierlichen Akt wird Bischof Ägidius Zsifkovits das Tor der Barmherzigkeit verschließen, hat der Leiter der kroatischen Wallfahrten Željko Odobašić verkündet.

Ravnatelj hrvatskih shodišć, Željko Odobašić

Tokom jubilarnoga ljeta svetoga Martina je došlo čuda grup iz različnih dekanatov na shodišće u Željeznu. Hrvati da su sada slijedili pozivu i ćedu ujedno i zatvoriti i jubilarno ljeto svetoga Martina i sveto ljeto milosrdnosti, ovako Željko Odobašić. Ljeto u crikvenom kalendaru završava zapravo na nedilju Kristuša kralja, to bi ada bilo natajedan, razlaže Željko Odobašić. Novo crikveno ljeto počinje prvom adventskom nediljom. Vrata milosrdnosti da ćedu zutra nedilju zatvoriti u Rimu.

Im Laufe des Jubiläumsjahres des hl. Martins kamen viele Gruppen aus verschiedenen Dekanaten zur Wallfahrt nach Eisenstadt. Die Kroaten sind jetzt der Einladung gefolgt und werden zugleich das Jubiläumsjahr des hl. Martin sowie das Heilige Jahr der Barmherzigkeit beschliessen, so Željko Odobašić. Das Kirchenjahr endet eigentlich mit dem Christkönigs-Sonntag, das wäre nächste Woche, erklärt Željko Odobašić. Das neue Kirchenjahr beginnt immer mit dem 1. Adventsonntag. Das Tor der Barmherzigkeit in Rom wird am morgigen Sonntag verschlossen.

Ljeto milosrdnosti i ljeto sv. Martina imaju isti cilj
Das Jahr der Barmherzigkeit und das Jahr des hl. Martin haben dasselbe Ziel

Polag Željka Odobašića je 2015. ljeta papa Franjo proglasio 2016. ljeto kot sveto ljeto milosrdnosti a u Gradišću se je isto vrime svečevalo jubilarno ljeto svetoga Martina prilikom 1.700 rodjendana gradišćanskoga patrona. Obadvoja svečevanja se moru složiti, ovako Željko Odobašić, ar u prvom redu ide za milosrdnost jednoga prema drugomu.

Nach Željko Odobašić hat Papst Franziskus 2015 das Jahr 2016 zum hl. Jahr der Barmherzigkeit erklärt und im Burgenland wurde zur selben Zeit das Jubiläumsjahr des hl. Martins, anlässlich des 1.700 Geburtstages des burgenländischen Landespatrones gefeiert. Beide Feste müssen gemeinsam gesehen werden, denn in erster Linie geht es um die Barmherzigkeit bei beiden.

Izašla enciklika prilikom svetoga ljeta milosrdnosti
Anlässlich des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit wurde eine Enzyklopädie herausgegeben

Osebujno veseli Željka Odobašića enciklika o familiji, ku je sastavio papa Franjo. U njoj potribuje, da pred svim duhovniki budu milosrdni prema hištvu. Činjenica u Gradišću, u Austriji, zapravo po cijeloj Europi je, da je čuda raspitanih ljudi, ki živu u drugom ili u tretom hištvu. Oni da ali rado dolazu u crikvu, su vjerni i kanu imati rješenje. Znakom milosrdnosti je ovim ljudem dozvoljeno, da dostanu spovid i svetu pričest, ovako Željko Odobašić dalje.

Besonders freut Željko Odobašić die Enzyklopädie über die Familie, welche Papst Franziskus herausgegeben hat. In ihr wird verlangt, dass vor allem die Priester barmherzig gegenüber dem Ehestand sind. Tatsache ist, im Burgenland und Österreich, eigentlich in ganz Europa, gibt es viele geschiedene Menschen, welche in 2. oder 3. Ehe leben. Sie kommen aber gerne in die Kirche, sind gläubig und wollen eine Lösung. Mit dem Zeichen der Barmherzigkeit ist es diesen Menschen erlaubt, die Beichte und die hl. Kommunion zu empfangen, so Željko Odobašić weiter.


to top