Narodne grupe u razgovoru sa strankami

Predsjednik Savjeta za slovensku narodnu grupu, Bernard Sadovnik je dogovorio sastanke sa zastupniki frakcijov parlamenta o reformi naobrazbe i o predvidjenoj noveli zakona o podupiranju štampe. Razgovore su započeli sa zastupniki opozicije, stranke NEOS i Zelenimi.

Narodne grupe išću razgovor s opozicijskimi strankami, ar će se reforma naobrazbe moći zaključiti samo dvotretinskom većinom parlamentarcev, ada glasi bar jedne opozicijske stranke. Sa strani Gradišćanskih Hrvatov je pri razgovori sudjelivao Matthias Wagner od HKD-a, ki je zastupao Stanka Horvatha, potpredsjednika Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. Prvi razgovorni partneri su bili poslaniki u narodno vijeće NEOS-a i Zelenih.

s liva: Bernard Sadovnik (Slovenci), Nikolaus Scherak (NEOS), Matthias Strolz (NEOS),
Pavel Rodt (Čehi), Matthias Wagner (Hrvati), Jozef Hollos (Ugri)

Osigurati škole i izvan autohtonoga područja

Goruća tema svih manjin je školstvo. Reformom naobrazbe se situacija manjin i dvojezičnoga školstva ne smi počemeriti, je naglasio Wagner. Zbog toga da bi se u interesu narodnih grup nekoliko točak iz sadašnjega predloga morala korigirati. Važna promjena, ka naliže i Gradišćanske Hrvate, će biti inštaliranje naobrazbenih direkcijov, skupna školska uprava zemlje i saveza. Polag aktualnoga predloga će direkcija imati savjet, u kom ćedu siditi i zastupniki manjin, ovako Wagner. U samom zakonu o manjinskom školstvu da neće biti znatnih promjenov.

Narodne grupe si želju jače podupiranje dvojezičnih škol izvan svojega autohtonoga područja odnosno osiguranje dosadašnih inicijativov na ovom sektoru, kot na primjer Komensky-škola Čehov i Slovakov u Beču. Točka, ka dosada još nije u zakonskom predlogu savezne vlade, naliže privatne škole za manjine. Koruški Slovenci si želju novelu zakona u ta smir, da bi manjine same mogle stvoriti privatne škole i da bi Savez osigurao financiranje. Konkretni cilj je, da bi Gradišćanski Hrvati i koruški Slovenci mogli otvoriti privatne škole izvan autohtonoga područja narodne grupe, na primjer u Beču i Gracu.

Osigurati podupiranje štampe za manjine

Važna tema za koruške Slovence i Gradišćanske Hrvate je osiguranje novin na slovenskom i gradišćanskohrvatskom jeziku. U toku diskutirane novele zakona za podupiranje štampe bi se na neki način morala rezervirati sredstva za novine autohtonih manjin, je rekao Wagner. Novine, čije štiteljstvo je ograničeno na pripadnike manjine, nikako ne moru konkuriraju s drugimi mediji za sredstva, argumentira Wagner.

Hrvatske Novine kot manjinski tajednik ne moru konkurirati s nimškogovorećimi novinami za sredstva

Tri glavne organizacije koruških Slovencev su složne u tom, da si želju baznu subvenciju od 250.000 eurov na ljeto za jedan manjinski tajednik. Alternativno postoji predlog, da bi se jedan procentualni udio novoga podupiranja za štampu ekskluzivno rezervirao za manjine. Matthias Wagner je rekao, da Gradišćanski Hrvati sve već podupiraju predlog koruških Slovencev. 250.000 eurov podupiranja na ljeto bi bilo čuda već nego jedini gradišćanskohrvatski tajednik, Hrvatske Novine, sada dostanu, ovako Wagner.

Daljnji razgovori u planu

Kot je rekao Matthias Wagner je predsjednik Savjeta za slovensku narodnu grupu Bernard Sadovnik jur dogovorio razgovor sa zastupniki Narodne stranke, i to Reinholdom Lopatkom i Nikijem Berlakovićem, a predvidjen je i razgovor sa zastupniki Kluba Socijaldemokratov.


to top