Novela o potpomaganju gradnje stanov

U Gradišću će se novelirati zakon o potpomaganju gradnje stanov. Povišit ćedu se dolnje granice dohotkov za primanje podupiranja. O tom se je ujedinalo svih pet strankov, ke sidu u zemaljskom saboru. Cilj novele je i jačanje seoskih centrov.

Tako će se saniranje postojećih zgradov podupirati s do 80.000 eurov. Zakon se mora još zaključiti u zemaljskom saboru i će valjati za sve, ki od 1. septembra stavu molbu za podupiranje.


to top