Raniji rok za molbe za subvencije

Hrvatska društva moru samo još do zutrašnjega petka predati svoje molbe za podupiranje iz lonca za narodne grupe. Savezno kancelarstvo je ljetos najper potegnulo rok za stavljanje molbe ciljem, da bi ovako ubrzavali postupak isplaćanja podupiranja za narodne grupe i tim zadovoljili dugoljetno potribovanje Savjetov za narodne grupe.

U prošlosti su hrvatska društva do konca januara ili početka februara mogla poslati svoje molbe za podupiranje. Za tekuće ljeto je kancelarstvo odredilo raniji termin, to znači da su organizacije narodnih grup jur od početka decembra lanjskoga ljeta mogle predati svoje molbe.

Višina ukupnih subvencijov još nije poznata

U drugom koraku će savezno kancelarstvo ljetos i ranije pozvati Savjete za narodne grupe na sjednice, pri ki oni predaju preporuku za podiljenje podupiranja. Ove sjednice ćedu se održati ljetos ne kot dosle u marcu nego jur u februaru.

Višina svote, ka će stati na raspolaganje za podupiranje projektov narodnih grup, dosada nije poznata, ar zbog uranjenih izborov u nacionalno vijeće parlamenat dosle nije zaključio proračun za 2018. ljeto. Ovo će se dogoditi stoprv u dojdući miseci. Donle je u valjanosti provizorni budžet na temelju budžeta za 2017. ljeto.

Kotrigi Savjeta

Savjet za hrvatsku narodnu grupu se sastojih od 24 kotrigov. Polovicu od njih imenuju hrvatska društva, druga kurija se sastoji od zastupnikov političkih strankov i crikve.

Savjetu će vrijeda isteći mandat

Točni termin dojduće sjednice Savjeta za hrvatsku narodnu grupu dosle još nije fiksiran. Savjetu za hrvatsku narodnu grupu će naime početkom februara isteći mandat, tako da su hrvatska društva, političke stranke i crikva morale imenovati svoje kotrige za novo konstituiranje ovoga gremija.

Polag saveznoga kancelarstva protiv ovih predlogov nije bilo nikakovoga prigovora. Momentano u kancelarstvu pripravljaju riješenje za imenovanje kotrigov novoga Savjeta, ko ćedu predložiti saveznoj vladi, ka to mora formalno i zaključiti. Iz kabineta nadležnoga saveznoga ministra u kancelarstvu, Gernota Blümela (ÖVP), su izrazili ufanje, da će se Savjet za hrvatsku narodnu grupu zaistinu moći konstituirati još u februraru.


to top