Stabilan broj katoličanov u Gradišću

Dijeceza Željezno je s početkom ovoga ljeta brojila 192.800 katoličankov i katoličanov. To znači da 66,3 procenti Gradišćancev i Gradišćankov pripadaju rimsko katoličanskoj crikvi. Polag štatistike je lani 108 ljudi pristupilo katoličanskoj crikvi, a skoro 1.200 ljudi je 2017. ljeta istupilo.

Ov razvitak s 0,5 procentov smanjenja kaže stabilnu situaciju, je rekao Štefan Vukić, vikar dijeceze Željezno. U prošli ljeti su od Rima dostali nalog da se pominaju s ljudi, ki kanu istupiti. Neki da si premislu svoju odluku, drugi ostanu pri njoj, tako Vukić. Pri razgovori kanu i doznati uzroke.

Istup je zadnja konsekvenzija zbog manjkanja veze

Većinom ljudi istupu zbog crikvenoga poreza, koga kot zadnji korak po jur duglje slaboj vezi s crikvom već ne kanu plaćati. Već puti da se je ča stalo u crikvi, ča je ljude zbantovalo i to istupom kanu izraziti, misli pater Štefan Vukić. Iz vlašćega iskustva u fari vidi, da čuda mladih ljudi med 18 i 25 ljet istupi iz crikve, ar ne kanu plaćati i kad nimaju veze s crikvom.

Zbog toga moraju ljudem bolje razlagati, ča se s njevimi pinezi dogadja, od Caritasa prik čuvarnic i škol, ali ko ne postoji nikakova nutarnja veza su to razumljive konsekvenzije, tako Vukuć. Ljetos imaju u biškupiji težišće mladina, da se već zgleda na mladinu i već posluša ne njeve potriboće. Tokom ljeta ćedu imati različne priredbe. Prva će biti u februaru, kade ćedu predstaviti crikvena zvanja i informirati mlade da bi i med Hrvati našli mlade, ki bi se zeli za zvanje kot na primjer vjeroučitelja ar crikva triba personala. I ljetna knjiga biškupije ima težišće mladina.

Vikar Štefan Vukić je zadovoljan s brojem katoličanov u Gradišću

Biškupija Željezno bilancira s minusom

Dijeceza Željezno je lani bilancirala s minusom od 2,7 milioni eurov. Nutarzimanja su znašala 24,5 milioni eurov. Uzrok za minus u bilanci je ta, da ima dijeceza manje dohotkov i je za dugoročno osiguranje penzijov duhovnikov morala povišiti rezerve za 2,4 milioni eurov.


to top