Trajštof je dostao dvojezične ulične natpise

U Trajštofu su nedilju prezentirali projekt pod geslom „Dvojezičan Trajštof“. U okviru toga su u prošli miseci postavili 40 novih dvojezičnih tablic za ceste i ulice, tablice za sadovno stabalje uz Vulku i tablice na loznoj stijeni o fauni i flori pašišća.


Ulice u Trajštofu jur dijelom imaju ili ćedu još dostati dvojezične nazive

Projekt je općina realizirala pomoću EU-podupiranj skupa s HKD-om Trajštof. Ideja, da za „Dvojezičan Trajštof“ se je rodila 2012. ljeta po Danu mladine u Trajštofu. Općina Trajštof je za ovu priredbu primila porez na zabavljanje u višini od 2.500 eurov. Načelnik Viktor Hergović je predložio, da bi se ovimi dohotki moglo nešto učiniti za podupiranje dvojezičnosti u općini.


S načelnikom Trajštofa Viktorom Hergovićem je Trajštof dostao dvojezične ulične natpise

Dvojezični ulični natpisi kot plod Dana mladine 2012.
Hrvatsko kulturno društvo Trajštof je skupa s mladinom predložilo, da se stvoru dvojezični ulični natpisi. Pri razgovori u općini se je ugodalo zadobiti podupiranje za ov plan, je rekao Milan Kornfeind od Hrvatskoga kulturnoga društva Trajštof. Općinski tanač Trajštofa je konačno skoro jednoglasno odobrio ov plan.


Javne zgrade u Trajštofu imaju jur duže vrime dvojezične nazive

Karolj Palković je u suradnji sa slavistom Ivom Sučićem sakupljao podatke i izdjelao predloge za hrvatske nazive. Dokle su za stari dio sela hrvatski nazivi zvećega poznati, su za nove ulice u selu stoprv morali najti odgovarajuća hrvatska imena. Ukupno 40 ulic i cestov u Trajštofu jur ima ili će u dojdućem vrimenu dostati dvojezične nazive. Projekt je stao oko 5.000 eurov.


Prirodopisni i botanički put u Trajštofu


Poučni prirodopisni i botanički put u Trajštofu


Dica su naslikala tekunice za ov projekt

Prirodopisni i botanički put na dvi jeziki
Drugi projekt pod geslom „Dvojezični Trajštof“ je Prirodopisni i botanički put na pasišću i uz Vulku, koga je realizirala općina Trajštof isto u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom. Za ov kraj tipične rasline i živine kot na primjer tekunica su predstavljeni na informacijski tabla slikami i tekstom na nimškom i hrvatskom jezku. Ov projekt je podupiran sredstvi Europske unije.

Milan Kornfeind se veseli da se je u općinskom tanaču i u selu ugodalo najti akceptanciju za to, da se dvojezičnost dokazuje i u dvojezični ulični natpisi.


to top