Završava Hrvatski kemp HKD-a

Danas četvrtak završava Hrvatski kemp u Velikom Borištofu u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. 10 divičic u starosti od 7 do 11 ljet je sudjelivalo pri ovom kempu, ki je počeo pandiljak. Težišće kempa je bilo šport.

Kot je rekla peljačica kempa, učiteljica Katarina Weidinger su s dicom bili plazniti u Željeznu, vozili su se biciklom i bili su na kupanju a danas četvrtak, da su piše hodili iz Velikoga Borištofa u Šuševo i opet ponajzad.

Bilanca je sasvim pozitivna iako je broj diozimateljev prilično nizak. „Ali divičice su bile svenek jako motivirane i nigdor nije zdvajao a zvana toga su se sve diozimateljice medjusobno pominale po hrvatsku i hrvatski jezik uopće nije bio nikakov problem“, veli Katarina Weidinger zadovoljno. Dicu su podvarali tri pedagogi.

Katarina Weidinger misli da je ljetos bilo zbog toga samo 10 najavov ar su se veći školari i školarice najavili za hrvatski tečaj u Puli, koga isto organizira Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću svako ljeto. Ljetos ćedu ga prirediti od 22. do 27. julija.

Školska zgrada idejalna kot smještaj

Dica su bila smješćena u zgradi Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof. To da je potpuno odgovaralo i divičicam se je dobro vidilo, ar onde da postoji infrastruktura i za kuhanje i za tuširanje, je rekla Weidinger. Prije su u okviru Hrvatskoga kempa dica prenoćevala u šatoru na nogometnom igrališću.


to top