Završna priredba u okviru MSPI-a

Na poziv austrijanskoga komiteta europske gradjanske inicijative Minority SafePack je srijedu navečer bila završna priredba u Hrvatskom centru u Beču. Pozvani su bili svi zastupniki gradišćanskih Hrvatov i koruških Slovencev, ki su bili na bilo kakov način involvirani u ovu kampanju, ka je završila kratko po Vazmi.

Cilj priredbe je bio da se nekako zaokruži ova kampanja, ka je durala prilično ljeto dan dugo, je rekla govoračica austrijanskoga komiteta za Minority SafePack, Gabriela Novak-Karall.

Prem slaboga rezultata ipak pozitivan rezime

„Složni smo si u tom, da u Austriji nismo dostignuli očekivani rezultat u pogledu na broj potpisov. Ali ipak se moru istaknuti i neki pozitivni aspketi ove kampanje“, ovako Grabiela Novak-Karall.

S jedne strani da su pokazali kako su u skupnom djelovanju u stanju ča pokrenuti. S druge strani da moru koristiti one kontakte, ke su sklopili s političari, umjetniki i športaši, za druga potribovanja odnosno djelovanja gradišćanskih Hrvatov, je rekla Gabriela Novak-Karall.

Pukanje dobitnikov igre u vezi s MSPI-om

U ukviru završne priredbe srijedu navečer u Hrvatskom centru su pukali i dobitnike one igre, ka je bila nazvišćena u Hrvatski novina. „Pukali smo tri dobitnike iz onih ljudi, ki su sakupljali liste potpisov, ki su išli od stana do stana i ki su potpisali ovu kampanju“, razlaže Gabriela Novak-Karall. Dobitnike da ćedu u dojdući dani kontaktirati.

Suradniki Ministarstav pregledjivaju potpise

Potpisi da su u medjuvrimenu predani Ministarstvam nutarnjih poslov. Pred svim u oni država, ka su prekoraknula potriban prag potpisov i u ki su pretežno na formulari pobirali potpise su delegacije u kartoni predale potpise odgovornim u Ministarstvu. Onde ćedu u dojdući tri miseci pregledati i povjeriti potpise. Kad bude poznat konačan i oficijelan broj potpisov, ide cijela tematika u Europski parlamenat, je rekla Gabriela Novak-Karall prema kraju.

MSPI važna tema pri kongresu FUEN-a u junu

Federalistička unija europskih narodnih grup, ka je pokrenula ovu gradjansku inicijativu za poboljšanje manjinskih prav, će se u okviru kongresa u Nizozemskoj koncu junija intenzivno baviti ovom kampanjom i dogovoriti konkretne daljnje korake.


to top